Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การปรับการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง การปรับการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การปรับการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่านได้ประกาศมาตรการในการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกําหนดแผนเผชิญเหตุเพื่อปฏิบัติ ในกรณีที่พบกลุ่มเสี่ยงสูงและ/ หรือพบการติดเชื้อของ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตามความแจ้งนั้น

บัดนี้ เพื่อให้การดําเนินการของโรงเรียนเป็นไปตามประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน จึงแจ้งการปรับการเรียนการสอน มายังผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน Online ที่บ้าน ในวันที่ 12 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ตาม มาตรการที่โรงเรียนกําหนดให้มีการดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนกรณีที่พบกลุ่มเสี่ยงสูงและ/ หรือพบ
การติดเชื้อของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

2.ให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามข้อ 1 ทุกท่านกําชับนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน ตนเองที่ทางจังหวัดน่านประกาศ

จึงประกาศให้ ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทราบและ ถือปฏิบัติตามความแจ้งในประกาศ โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular