กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน สามารถรายงานกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้ทาง 

https://act-strisrinan.com/

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

Previous articleกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
Next articleการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง