ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS รอบที่ 2 (โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS รอบที่ 2 (โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

 

 

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 (โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 78 คน
Next articleแนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564