Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE ในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE ในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำปี 2565

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม กิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE ในการต่อต้านยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำปี 2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน มีรายละเอียดดังนี้
การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
1.นายธัชชา จารุประทัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 รางวัลชนะเลิศ
2.นายสรพรชัย อยู่สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 รางวัลชนะเลิศ
ได้รับสายสะพายพร้อมเงินรางวัล และเป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน ไปแข่งระดับภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่
การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAN CHAMPIONSHIP
1. นายธัชชา จารุประทัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2. นางสาวนุตประวีณ์ สิทธิระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2
3. นางสาวรมณียา นรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2
4. นางสาวจุฬารัตน์ พวงศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
5. นางสาวบัณฑิตา ดีอุ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
6. นางสาววิรากานต์ ดีกัลลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
7. นางสาวณัฐพัชร์ สุวรรณอำไพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
8. นางสาวกนกรัตน์ วิชัยพูนทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
9. นางสาวนภสร ศรีอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3
10. นางสาวสุทรา สุนทราพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2
11. นางสาวประสิตา เชื้อหมอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
12. นางสาววริญว์ภัสสร์ ไชยสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
13. นาวสาวพิชาพร เจตนะเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
14. นางสาวธัญพิชชา กุลธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
15. นางสาวสุภากาญจน์ ดีใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล และเป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน ไปแข่งระดับภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular