Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
…………………………………………………..

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 และให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน ได้แก่

ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular