ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
…………………………………………………..

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 และให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

รายละเอียดไฟล์ประกาศ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

  • หมายเหตุ โรงเรียนจะประกาศห้องเรียน ในวันที่ 1 เมษายน 2565
Previous articleประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2564