วันศุกร์, กันยายน 24, 2021
spot_img
หน้าแรกมุมดาวน์โหลดสำหรับครูและบุคลากร

สำหรับครูและบุคลากร

-

แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศสำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน

เพื่อความปลอดภัย กรุณาล็อคอินด้วยอีเมลของโรงเรียนสตรีศรีน่าน @srinan.ac.th ก่อนดาวน์โหลดทุกครั้ง

 


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


ฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ


เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Title
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 133/2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างปรำจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการ และผู้ตรวจเวร เดือน กรกฎาคม 2564 นายกิตติ์ธนัตถ์โชต ศรีพลพรรค
1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 132/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือนกรกฎาคม 2564 นายนิวัฒน์ ใจบาล
1 1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 131/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 นายสมเพชร งามธุระ
1 5 downloads
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 130/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานทางภาษา นายสมเพชร งามธุระ
1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 126/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564 นายสมเพชร งามธุระ
1 8 downloads
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 124/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 นายแซน มาแว่น
1 1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 123/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 นายสมเพชร งามธุระ
1 1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 122/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว นายสมเพชร งามธุระ
1 1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 121/2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน มิถุนายน 2564 นายเฉลิมราชย์ เตชนันท์
1 1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 120/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวนงลักษณ์ ปันคำ
1 1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 119/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางคืน เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวพัชรินทร์ อินทะรังษี
1 1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 118/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน มิถุนายน 2564 นายบดินทร์ศักดิ์ ไชยสีติ๊บ
1 1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 117/2564 เรื่อง มอบหมายงานครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน บริเวณประตูโรงเรียน นายเฉลิมราชย์ เตชนันท์
1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 116/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโรงจอดรถนักเรียน นางสาวพิมพ์ชนก มีชำนาญ
1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 115/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) นายชุมพล
1 2 downloads
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 114/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไข/เพิ่มเติม) นายสมเพชร งามธุระ
1 2 downloads
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 113/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) นางสาวภัทรานิษฐ์ สากล
1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 112/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานปกครอง นางมิตรทิรา และนายชุมพล
1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 111/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น นางสาวปาณิตา
1 1 download
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 8 กรกฎาคม 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 125/2564 เรื่องแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2564
1 36 downloads
กลุ่มสาระการเรียนรู้, การงานอาชีพ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, คณิตศาสตร์, คำสั่ง, ด่วน, ประชุม, ฝ่ายทั่วไป, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายแผนและงบ, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา, สำหรับครูและบุคลากร, สุขศึกษาและพลศึกษา, แนะแนว 17 มิถุนายน 2021
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 183/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 3 downloads
คำสั่ง, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 3 สิงหาคม 2020
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 175/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 10 downloads
กลุ่มสาระการเรียนรู้, คำสั่ง, ประชุม, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 30 กรกฎาคม 2020
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN ประจำปี 2563
1 53 downloads
ฝ่ายบุคคล, สำหรับครูและบุคลากร 20 เมษายน 2020

 

บทความก่อนหน้านี้สำหรับนักเรียน
บทความถัดไปปฏิทินโรงเรียน
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]