Tuesday, November 30, 2021
spot_img

ภาษาต่างประเทศ

-

นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทศ
นางสาวรัตน์ชรีพร กุมมาละ
นายสืบสกุล หลงเวช
นางสาววรุณพร ทุ่งสี่
นางสาวทิวาพร รัตนเสถียร
นางกมลพรรณ สุวรรณหงษ์
ครู คศ.3
นางจรวยพร หมายสม
นางอมรรัตน์ ภาภักดี
นางสาวจุฑามณี ยอดคำ
ครู คศ.1
นางสาวเมวดี หน่อท้าว
ครู คศ.1
นางสาวนิลาวัลย์ สถิรศาสตร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวพวงพยอม ถึงสุข
ครู คศ.3
นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ
ครู คศ.3
นางสาวณัฎฐภรณ์ มหาวรกิติ์
ครูผู้ช่วย
นางณัฐรดา จันฟุ่น
ครู คศ.2
นางสาวสุภัคศา หมั่นดี
ครู คศ.1
นางสาววลัญช์รัตน์ มีปิ่น
ครู คศ.1
นางสาววพิชญ์สินี โพธิ์ศรีทองสกุล
ครู คศ.2
นายจองพล ถุงเงิน
ครู คศ.1
นางสาวศุภลักษณ์ ณ ราช
ครู คศ.1
นางสาวรัศมี ขัดกันทะ
นายวิริย พุ่มพวง
ครูพิเศษสอน
นางสาวภัทราพรรณ หอมสุวรรณ์
ครูพิเศษสอน
Mr. Mark Bannister
ครูพิเศษสอน
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]