ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในกิจกรรม “พุทธศาสตร์วิชาการ” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเทียรติฯ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. น.ส.จิรัชญา เหงา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
2. น.ส.กัญญาณัฐ ศิริสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3. น.ส.วริศรา เชื้อสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปิที่ 6/2
4. น.ส.ศุภพร ปืนใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
5. น.ส.ยุพารัตน์ อุดทังไข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ครูผู้ฝึกสอน
ครูบุญเทียม สมคำ
ครูพัฒชา คำแสน
ครูณัฐธิดา ดวงทิพย์
ครูนันทวัฒน์ ก้อนแสนไชย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งข้นแต่งกลอนทางพระพุทธศาสนาในประเด็นเกี่ยวกับ “ธรรมะในชีวิตประจำวัน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “น่าน : นครแห่งพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม” ประเภทประชาชนทั่วไป