Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 260 คน จำนวน
ห้องสอบ 9 ห้อง และนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 127 คน จำนวนห้องสอบ 5 ห้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular