Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.สภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ร่วมกับ ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่รักอากาศสะอาด

สภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ร่วมกับ ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่รักอากาศสะอาด

สภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) โดยคุณวิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานสภาลมหายใจภาคเหนือ และคุณชายหลวง ดิษฐะบำรุง เครือข่ายรักษ์อากาศน่าน ประชุมร่วมกับ ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่รักอากาศสะอาด สร้างการตื่นตัว การรับรู้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในพื้นที่ที่เกิดจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ให้รู้เท่าทันปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น ที่มีความรุนแรงต่อคนภาคเหนือ ทั้งนี้ได้มอบทุนก่อตั้ง สภาเยาวชนเพื่อลมหายใจ ฯ 3,000 บาท และมอบเครื่องวัดค่าอากาศเครือข่าย NTAQHI โดยมีรองผู้อำนวยการกฤติยา ไชยเรียน และรองผู้อำนวยการชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2575 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular