Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน ในงานประชุมวิชาการโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน ในงานประชุมวิชาการโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 14

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในงานประชุมวิชาการโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 14 วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลําปาง ดังนี้

ผลการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนําเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของผ้ามัสลินเคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารสกัดใบหม่อนและใบมะไฟจีน (A study of muslin fabric coated with zinc oxide nanoparticles synthesized by Mulberry Leaves and Wampee Leaves)
นักเรียน 1. นางสาวณภัทรพร เหล่าอารยะ 2. นางสาวนันท์ธนัชพร งามเจริญสิน 3. นางสาวปวีณ์ธิดา เมธาเกษร
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวพิมพ์พิรัญ ปัญโญ 2. นายยอดชาย คำชาย

ผลการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนําเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาชีววิทยา
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

โครงงาน ผลการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านในการสลบปลานิลเพื่อการขนส่ง (Efficacy of Thai Local Herbal Extracts as an Anaesthetic for Transportation of Nile Tilapia Fish)
นักเรียน 1. นายภัทรดนัย คำศรีใส 2. นายกิตติธัช อุดทังไข 3. นางสาวจตุรพร คูอาริยะกุล
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวกุลธิดา อินทะอุด 2. นางสาวศิริวรรณ ขวัญอ่อน

ผลการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนําเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาคณิตศาสตร์
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
โครงงาน รูปทั่วไปของ และ เพื่อการปริพันธ์ (General form of and for integration)
นักเรียน 1. นายสุวิจักขณ์ กาญจณสินิทธ์ 2. นายนภณัฐ ศรีสุบัติ 3. นายรัฐนันท์ พิมพ์โพธ์
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวจิรัชญา กาเเสน 2. นายพิทวัส ช่างจัด

ผลการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนําเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาคอมพิวเตอร์
1. รางวัลเหรียญทอง
โครงงาน การโปรเเกรมเครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียง (Programming a sound wave cleaner)
นักเรียน 1. นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง 2. นายปวริศ จิตอารีย์
ครูที่ปรึกษา 1. นางอัจฉรา นิลทะวงษ์ 2. นายแท้ นามแก้ว

ผลการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ สาขาเคมี

1. รางวัลเหรียญทอง
โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยในเทียนหอมเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอากาศ (Study of The Effect of Essential Oils from Cinnamon in Wax Candles to Inhabit Airborne Bacteria)
นักเรียน 1. นายบุลกิจ บุญมั่น 2. นางสาวดวงกมล ธรรมราช 3. นางสาววรรสิริ พาศิริ
ครูที่ปรึกษา 1. นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน 2. นางสาวกุลธิดา อินทะอุด

2. รางวัลเหรียญทอง
โครงงาน การเปรียบเทียบปริมาณกรดในน้ำส้มควันไม้ในจังหวัดน่านที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในพืช (Comparison of total acid in wood vinegar from Nan against pathogens in plants)
นักเรียน 1. นายกฤตเมษ สุเทปิน 2. นายเพลงเอก เสนรัตน์ 3. นายเขมราฐ ขาววงศ์
ครูที่ปรึกษา 1. นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน 2. นางสาวศิริวรรณ ขวัญอ่อน

ผลการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ สาขาเคมี
3. รางวัลเหรียญทอง
โครงงาน การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากเปลือกแก้วมังกรและเปลือกเสาวรส (A study and comparison of the efficacy of plant bags from dragon fruit peels and passion fruit peels )
นักเรียน 1. นางสาวกิตติ์ยาใจ ชูเถื่อน 2. นางสาวธัญชนก ติลสาร 3. นางสาวภัทรวดี ไชยช่อฟ้า
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวปริญญารัตน์ แซ่ท่อ 2. นางสาวพิมพ์พิรัญ ปัญโญ

ผลการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา
1. รางวัลเหรียญทอง
โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมังคุด เปลือกมังคุด ขมิ้นชัน และเทียนเยาวพาณีในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวอักเสบ (Efficiency of extracts from Mangosteen Leaves, Mangosteen Peel, Turmeric and Ajowan in inhibiting Propionibacterium acnes)
นักเรียน 1. นางสาววชิรญาณ์ เย็นทรวง 2. นางสาวปราญชลี ภิมาลย์ 3. นางสาวญาณิศา เทพเสน
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวศิริวรรณ ขวัญอ่อน 2. นางสาวกุลธิดา อินทะอุด

ผลการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์
1. รางวัลเหรียญทอง
โครงงาน การศึกษาวงจรสวิตซ์ภายในห้องเรียนโดยการประยุกต์ใช้พีชคณิตบูลีน (The Study of Switch Circuits In The Classroom by Using Boolean Algebra)
นักเรียน 1. นางสาวจิรภิญญา สองสีโย 2. นางสาวธันย์ชนก ทะโปน 3. นางสาวศิรภัสสร ตันน้อย
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวจิรัชญา กาแสน 2. นายพิทวัส ช่างจัด

2. รางวัลเหรียญทอง
โครงงาน การศึกษาการศึกษาจำนวนและโอกาสในการชนะของเกม Tic-Tac-Toe(The study of number and probability to win Tac-Tac-Toe game)
นักเรียน 1. นางสาวบูรณิมา วิชัยต๊ะ 2. นางสาวโศภิตา ยะวิญชาญ 3. นายณัฐวุฒิ อินต๊ะแสน
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวจิรัชญา กาแสน 2. นายพิทวัส ช่างจัด

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular