Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeข่าวรับสมัครงานประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามลำดับที่สอบได้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไปรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผลผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒๕๖๕

Most Popular