Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โตยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิศษด้านวิชาการ ด้านณิตศาสตร์ ฬา(กรีฑา) และเงื่อนไขพิเศษ ในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 และได้ทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้านต่างๆ โดยมีนักเรียนที่สอบผ่านความสามารถพิเศษด้านวิชาการจำนวน 1 คน ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์จำนวน 1 คน ด้านกีฬา(กรีฑา) จำนวน 1 คน เงื่อนไขพิศษจำนวน 3 คน ตามเกณฑ์ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนสตรีศรีน่านประจำปีการศึกษา 2564 และให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวใน วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนสตรีศรีน่านหากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน ความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular