วันอาทิตย์, พฤษภาคม 16, 2021
spot_img
หน้าแรกรอบรั้ว ศ.น.กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศรีน่าน วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ได้ฝึกประสบการณ์ในการนำเสนอองค์ความรู้ในวิชาฟิสิกส์ตามโจทย์ที่กำหนดมาจากส่วนกลางระดับประเทศ สู่เวทีนำเสนอระดับโรงเรียน โดยเทียบเคียงกับเวทีการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน แก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอคำตอบสำหรับปัญหาเหล่านั้น ด้วยข้อมูลทฤษฎี และผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์พร้อมตอบคำถาม เพื่อแก้ข้อโต้แย้งของฝ่ายตรงข้าม ในการอธิบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์
3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษสู่มาตรฐานสากล ทัดเทียมนานาชาติ
4. ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกความรับผิดชอบและวินัยในการทำงานร่วมกัน
——————————————————————————————————
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular