Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)

ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)

 

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดน่าน ได้พบผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายหากมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ประกอบกับพบผู้ป่วยยืนยันและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในโรงเรียน ตามแผนเผชิญเหตุ

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกระดับชั้น และขอความร่วมมือให้นักเรียนดูแลและป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาด ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะประกาศให้ ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular