Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)

ประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่านเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 6)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งการแพร่ระบาดสามารถติดต่อได้ง่ายหากมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ประกอบกับพบผู้ป่วยยืนยันและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในโรงเรียนตามแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนระหว่าง วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5

  • เรียน Online ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • เรียน Online ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2565
  • เรียน Onsite ที่โรงเรียน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • เรียน Online ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2565
  • และมาสอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียน ในวันที่ 11, 14, 15 กุมภาพันธ์ 2565

ขอความร่วมมือให้นักเรียนดูแลและป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular