Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาด เพิ่มความรุนแรงขึ้น และ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 27/2564 สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่องโรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงแจ้งการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้
การเรียนการสอน ในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียน Online ตามตารางเรียนทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนสตรีศรีน่านจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular