Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ประกาศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นเป็นรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์ ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา จังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และประกอบกับอาจมีผู้ปกครอง ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด นักเรียนเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ในระหว่าง วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ On Site และ Online โดยสลับวันเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งไปตามสถานการณ์
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular