โรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าร่วมเวทีเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

โรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าร่วมเวทีเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 STEM

Previous articleกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
Next articleผู้บริหารและครู โรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 5 ภาคีเครือข่าย ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ