ตรวจสอบรายชื่อและผลการสมัคร

การแสดงข้อมูลนักเรียนที่สมัครจะปรับปรุงอัตโนมัติทุก ๆ 5 นาที หากต้องการตรวจสอบกรุณาโหลดหน้าเว็บใหม่อีกครั้ง

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 086-4204986 หรือ 054-710737

ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020