ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเป็นตามกำหนดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินจากท่าน
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมิได้มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในรายการใดจากผู้ปกครองทั้งสิ้น

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ
ม.1 สอบคัดเลือก วันที่ 6 มีนาคม 2565
ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 7 มีนาคม 2565
ห้องเรียนปกติ
ม.1 สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2565
ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 27 มีนาคม 2565

ประกาศผลคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ
ม.1 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 9 มีนาคม 2565
ม.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2565
ห้องเรียนปกติ
ม.1 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2565
ม.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มีนาคม 2565

รายงานตัวและมอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ
ม.1 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 10/12 มีนาคม 2565
ม.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 10/12 มีนาคม 2565
ห้องเรียนปกติ
ม.1 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 23 มีนาคม 2565/2 เมษายน 2565
ม.4 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 31 มีนาคม 2565/3 เมษายน 2565

เตรียมไฟล์เอกสารสำหรับการสมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 086-4204986 หรือ 054-710373 ต่อ 109

ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020