Sunday, March 3, 2024
spot_img

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ  และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2567  ในวันจันทร์ ที่...

ขอแสดงความชื่นชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์ (Strisrinan Film Exhibition 2024) เรื่อง “หลอน ซ่อน เร้น”

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความชื่นชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์ (Strisrinan Film Exhibition 2024) เรื่อง “หลอน ซ่อน เร้น” และในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน และผู้สนันสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญทำให้การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนสตรีศรีน่าน พร้อมส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้พัฒนาตนเอง ตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพ

ระบบงานภายในสถานศึกษา

Stay Connected

14,237FansLike
330SubscribersSubscribe

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โดยภาคเช้า เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคบ่าย เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ