บริการจองห้องประชุมออนไลน์

บริการจองห้องประชุม โรงเรียนสตรีศรีน่าน
1 ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล หอประชุมใหญ่
2 ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชัั้น 2
3 ห้องประชุมอาคารใหม่ อาคาร 9 โรงอาหาร ชั้น 2

ติดต่อจองห้องประชุมได้ที่
ครูเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ หัวหน้างานอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์ 084-554-6180

ตารางการใช้บริการห้องประชุม โรงเรียนสตรีศรีน่าน