การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนสตรีศรีน่าน

รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนสตรีศรีน่าน สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์สุจริต