คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่56/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการตรวจราชการตามนโยบายตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  • Version
  • Download 0
  • File Size 1.72 MB
  • File Count 1
  • Create Date 10 June 2021
  • Last Updated 10 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่55/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปี 2564
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่57/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2563