Admin

61 โพสต์0 ความคิดเห็น
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปโดยให้ทุกเรียนทุกระดับชั้น มาเรียนตามตารางเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)...

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน เดือนกรกฎาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่านได้กำหนดตารางเรียน เดือนกรกฎาคม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น โดยจัดตารางเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม และวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 27...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์และสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2563   เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ   ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30...

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเปิดเรียน สำหรับนักเรียนที่เดินทางหรือพักอาศัยในต่างจังหวัด

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัดขณะปิดภาคเรียน ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Self Monitoring) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษด้านวิชาการ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศสังคมศึกษา กีฬา(วอลเล่ย์บอล) งานประดิษฐ์(เอกลักษณ์ไทย) ในวันที่...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางและวิธีการในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประจำปีการศึกษา 2563ด้วยรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน...

TOP AUTHORS

61 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น

Most Read

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปโดยให้ทุกเรียนทุกระดับชั้น มาเรียนตามตารางเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)...

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน เดือนกรกฎาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่านได้กำหนดตารางเรียน เดือนกรกฎาคม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น โดยจัดตารางเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม และวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 27...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์และสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นั้น  โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2563   เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ   ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 14 มิถุนายน...

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ได้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30...