วันจันทร์, มีนาคม 1, 2021

Admin

94 โพสต์0 ความคิดเห็น
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

ประกาศ ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประกาศ ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิขาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้  

โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ สมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564   ☑️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน รับจำนวน 108 คน รายละเอียด http://bit.ly/3d5K64h ☑️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน...

พิธีสวนสนามและกล่าวปฎิญาณตนยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม พิธีสวนสนามและกล่าวปฎิญาณตนยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศรีน่าน วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ได้ฝึกประสบการณ์ในการนำเสนอองค์ความรู้ในวิชาฟิสิกส์ตามโจทย์ที่กำหนดมาจากส่วนกลางระดับประเทศ สู่เวทีนำเสนอระดับโรงเรียน โดยเทียบเคียงกับเวทีการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน แก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอคำตอบสำหรับปัญหาเหล่านั้น ด้วยข้อมูลทฤษฎี และผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์พร้อมตอบคำถาม เพื่อแก้ข้อโต้แย้งของฝ่ายตรงข้าม ในการอธิบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ 3....

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 คน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 คน ดังนี้ ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ ม.เชียงใหม่ ค่าย1-2 ปี 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน   สาขาวิชา จำนวนนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก (คน) ชื่อ-สกุล นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คณิตศาสตร์ 1 นายศุภวิชญ์ ธรรมลังกา ชีววิทยา 2 1. นายกษิดิ์เดช เสนนันตา     2....

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันครบรอบ “96 ปี สตรีศรีน่าน” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่านจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันครบรอบ "96 ปีสตรีศรีน่าน" วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

วิธีการชำระเงินบารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบารุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบารุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน 2. นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจาตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง และ เลขที่ ใน ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ...

ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564

TOP AUTHORS

94 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น

Most Read