Admin

54 โพสต์0 ความคิดเห็น
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเปิดเรียน สำหรับนักเรียนที่เดินทางหรือพักอาศัยในต่างจังหวัด

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัดขณะปิดภาคเรียน ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Self Monitoring) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษด้านวิชาการ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศสังคมศึกษา กีฬา(วอลเล่ย์บอล) งานประดิษฐ์(เอกลักษณ์ไทย) ในวันที่...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิกเพื่อเปิดอ่านเอกสาร รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม

แนวทางและวิธีการในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประจำปีการศึกษา 2563ด้วยรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน...

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ในปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงเลื่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์กับคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนในวันที่ 17 เมษายน - 30 เมษายน...

คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน

คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน โปรดทราบ หากไม่ทราบรหัสผ่านในการดาวน์โหลดคำสั่งโรงเรียน กรุณาติดต่อฝ่ายงานธุรการ หรือ ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน × Dismiss alert คำชี้แจง แจ้งถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน หรือฝ่ายงาน ที่ต้องการอัพโหลดเอกสารคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรุณาติดต่อฝ่ายงานธุรการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 101 คน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา มช.) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 101 คน รายละเอียดดังนี้ สตรีศรีน่าน...

โรงเรียนสตรีศรีน่าน มอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลน่าน

ผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ และคณะครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นตัวแทนของบุคลากรโรงเรียนสตรีศรีน่าน มอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลน่าน เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยมีนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน รับมอบในวันที่ 10 เมษายน 2563

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2563เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญา ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพัสดุกลาง ชั้น 2 อาคารสุริยานุสรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

TOP AUTHORS

54 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น

Most Read

การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเปิดเรียน สำหรับนักเรียนที่เดินทางหรือพักอาศัยในต่างจังหวัด

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัดขณะปิดภาคเรียน ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Self Monitoring) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษด้านวิชาการ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศสังคมศึกษา กีฬา(วอลเล่ย์บอล) งานประดิษฐ์(เอกลักษณ์ไทย) ในวันที่...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิกเพื่อเปิดอ่านเอกสาร รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม