งานประกันคุณภาพการศึกษา

  1. ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา
  3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565
  4. ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  5. ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  6. ปกและส่วนหน้าคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  7. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020