งานประกันคุณภาพการศึกษา

 1. ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566
 4. ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 5. ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 6. ปกและส่วนหน้าคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 7. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 1. ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา
 3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565
 4. ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 5. ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 6. ปกและส่วนหน้าคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 7. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020