Sunday, March 3, 2024
spot_img

การงานอาชีพ

-

นางประพิณ ปิยาพันธ์
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวเบญจพร เอกจิตร
นายภคสัณห์ วรรณวิไล
ครู คศ.3
นางสาวดุลยา บุพันธ์
นางดวงสมร ธรรมลังกา
ครู คศ.2
นางวิชชุตา พานิชอิน
ครู คศ.2
นายวีระพล อินต๊ะวิชัย
ครูผู้ช่วย
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th