ข้อมูลอาคารและสถานที่

กดที่นี่เพื่อดูภาพแผนที่ขนาดใหญ่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน ประกอบด้วย

 1. อาคาร 1 สุริยานุสรณ์ ก่อสร้างปี 2509 ใช้เป็นอาคารสำนักงาน
 2. อาคาร 2 อลงกรณ์สักทอง ก่อสร้างปี 2521 ใช้เป็นอาคารเรียน
 3. อาคาร 3 ฉลองรัตน์ ก่อสร้างปี 2525 ใช้เป็นอาคารสำนักงานและห้องเรียนพิเศษ
 4. อาคาร 4 พัฒนวิทย์ ก่อสร้างปี 2532 ใช้เป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์
 5. อาคาร 6 ศิษย์ยาร่วมใจ ก่อสร้างปี 2547 ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องภาษาต่างประเทศ และห้องคอมพิวเตอร์
 6. อาคาร 7 อาคารเรียน ก่อสร้างปี 2506
 7. อาคาร 8 ร้อยฤทัย 93 ปี สตรีศรีน่าน ก่อสร้างปี 2556 ใช้เป็นอาคารเรียน
 8. อาคารพิกุลกานต์เฉลิมราชย์ ก่อสร้างปี 2561 ใช้เป็นโรงอาหารและหอประชุม
 9. อาคารคหกรรม ก่อสร้างปี 2529
 10. อาคารปกครอง ก่อสร้างปี 2558 ใช้เป็นอาคารสำนักงาน
 11. หอประชุมศรีเพชรพิกุล ก่อสร้างปี 2527 ใช้จัดกิจกรรมและประชุมทั่วไป
Previous articleนายภัทรดนัย เมืองวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
Next articleอัตลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน