ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ข่าวประขาสัมพันธ์

 • ใหม่  เชิญชมการถ่ายทอดสดงาน #GrowWithGoogle – A #GoogleforThailand Event ที่จะมาพูดถึงเครื่องมือดิจิทัลและโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะทางดิจิทัลของผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจ
  รับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ เวลา 10:30 น. ที่ https://goo.gle/G4TH
 • ขอเชิญนักเรียนที่สนใจ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน ภายใต้หัวข้อ “กบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ” อ่านเพิ่มเติม
 • ขอเชิญนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการการป้องกันความพิการ การประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” อ่านเพิ่มเติม
 • เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “น่านเต๊อะ” อ่านเพิ่มเติม
 • ขอเชิญ.. นักเรียนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิปวีดีโอหัวข้อ “เรือแข่งนครน่าน” อ่านเพิ่มเติม
 • ขอเชิญ.. นักเรียนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิปวีดีโอ หรือ อินโฟกราฟิก เพื่อออกแบบ“แนวคิดสำหรับแก้ไขปัญหาภาคการผลิตจังหวัดน่าน” SHARE & CHANGE อ่านเพิ่มเติม
 • ขอเชิญ.. นักเรียนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  ภายใต้หัวข้อ “ทำดี….ไม่ต้องเดี๋ยว” อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

 • คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน สามารถใช้งาน Office 365 for Education ได้แล้ววันนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่  srinan.ac.th/office365/ หรือ ติดต่อศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

การบริการ

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีให้กับคณะครูและบุคลากร
ในโรงเรียน และวางแผนบริหารงานศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้เรียบร้อย เป็นระบบ เพื่อเอื้อต่อ
การให้บริการ
2. จัดหาและพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
3. สำรวจการใช้สื่อเทคโนโลยีของครูในโรงเรียน
4. จัดอบรมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้กับครูในโรงเรียน
5. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
6. บริการให้คำแนะนำช่วยเหลือ ในการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยี
7. เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีของครูในโรงเรียน
8. ผลิตสื่อการศึกษาและบริการวัสดุสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อสารสนเทศตามความต้องการ ในการ
ใช้สื่อการศึกษาของคณะครูในโรงเรียน
9. ออกแบบและประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผ่านพัฒนาเว็บไซต์ – บริการสารสนเทศ ถ่ายภาพ
สำหรับครูและบุคลากร

บุคลากรภายในหน่วยงาน

1. นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ
2. นายชโยดม พลายสาร ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
3. นายธีรภัทร สวัสดิ์สุภผล ครูผู้ช่วย กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา คำยันต์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ
5. นายบดินทร์ นุดวงแก้ว เจ้าหน้าที่ กรรมการ
6. นายกฤษณพงศ์ พุฒปัญญา เจ้าหน้าที่ กรรมการ
7. นายอลงกต สุทธการ ครู กรรมการและเลขานุการ

 

ติดต่อศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โทรศัพท์ 054-710373 ต่อ 113
อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน หรือ Facebook page