ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูล 3 อันดับแรก การจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูล 3 อันดับแรก การจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตามประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน
สตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดยื่นซองใบเสนอราคาตาม
เอกสารประมูลราคา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. นั้น
การประมูลราคาจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฯ เปิดซองเสนอ
ราคา ได้ดำเนินการเปิดซองเสนอราคา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. คัดเลือกผู้ชนะ
การประมูล 3 อันดับแรก เพื่อจะได้นำเสนอตัวอย่างอาหาร และเครื่องดื่มฯ ให้คณะกรรมการฯ คัดเลือกอีกครั้ง
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 2 (ห้องคหกรรม) โรงเรียน
สตรีศรีน่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านที่นี่

Previous articleพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปณายุวกาชาดไทย (100 ปี ยุวกาชาดไทย)
Next articleประกาศ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 9)