ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามลำดับที่สอบได้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไปรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผลผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒๕๖๕

Previous articleประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
Next articleสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ร่วมกับ ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่รักอากาศสะอาด