ประชาสัมพันธ์หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ  โรงเรียนสตรีศรีน่าน

เป้าหมาย   พัฒนาส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

จุดเน้น : ส่งเสริมสมรรถนะนักเรียน (Student Competency) โดยพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พร้อมปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย

และนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง สามารถสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

 

สิ่งที่จะได้รับในโครงการ

  • หลักสูตรการเรียนวิชาเพิ่มติม จาก สสวท.  (เทียบเคียงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.)
  • ค่ายเสริมประสบการณ์ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นำเสนอผลงานในกิจกรรมของโรงเรียน /กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ/กิจกรรมของโรงเรียนแม่ข่ายยุพราช จ.เชียงใหม่
  • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ารับการแข่งขันเวทีวิชาการกับหน่วยงานภายนอกหลายระดับ หรือหน่วยงานในเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
  • ได้รับการควบคุมดูแลจากหน่วยงาน ได้แก่ สพฐ. / สสวท./โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์/ทปอ./ม.รภ/สวทช.

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

  1. สามารถร่วมกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการจัดขึ้นได้ (เช่นค่ายส่งเสริมการเรียนรู้วิทย์คณิต , การศึกษาดูงาน, การนำเสนอผลงาน, ฯลฯ
  2. สามารถชำระค่าลงทะเบียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ (ในอัตราน้อยกว่าห้องเรียนพิเศษ)
  3. เป็นผู้มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาใน 5 ภาคเรียนที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 00 และในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เฉลี่ยแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00
  5. โควตาพิเศษ นักเรียนเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือ วิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาเทคโนโลยี ในระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นไป
Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 6 วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 7 วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565