ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน และ เจ้าหน้าที่ปกครอง

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บัดนี้การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่การเงิน และ เจ้าหน้าที่ปกครอง 2565

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 22 วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 23 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565