ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ปกครอง

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2565 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้เสร็จสิ้นแล้ว
       จึงประกาสผลการคัดเลือกบุคคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ปกครอง 2565

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565

 

 

 

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์ 12 ธันวาคม 2565
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 24 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565