การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
…………………………………………………………………….

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงกำหนดแนวทาง การรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 108 คน ดังนี้

1. จำนวนการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆรวม 108 คน ดังนี้
1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับจำนวน 36 คน
1.2 ห้องเรียนพิเศษวิชาการ รับจำนวน 36 คน
1.3 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น รับจำนวน 36 คน


 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 102 คน ดังนี้

1. จำนวนการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษ
อื่นๆ รวม 102 คน ดังนี้
1.1 รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 ห้อง จำนวน 30 คน
1.2 รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ 1 ห้อง จำนวน 36 คน
1.3 รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 1 ห้อง จำนวน 36 คน

 

Previous articleการชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [รอบที่ 2]
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 29 วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566