โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยวิทยากรคุณภาพระดับประเทศ 4 รายวิชา ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์(อ.วาเลนไทน์ อินทิยศ หรือครูวา) วิชาคณิตศาสตร์(อ.กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี หรือครูพี่อุ๋ย) วิชาภาษาอังกฤษ (อ.สุวคนธ์ อินป้อง หรือ ครูเลดี้เก๋เก๋) และวิชาภาษาไทย(อ.วรธน อนันตวงษ์ หรืออาจารย์กอล์ฟ)ในวันที่ 18-19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล และได้ทำการบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ออกอากาศต่อไป

 

Previous articleกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2566 ในหัวข้อ “นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
Next articleกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565