ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูล 3 อันดับแรก การจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูล 3 อันดับแรก การจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตามประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดยื่นซองใบเสนอราคาตาม เอกสารประมูลราคา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. นั้น

การประมูลราคาจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน คณะกรรมการฯ เปิดซองเสนอราคา ได้ดำเนินการเปิดชองเสนอราคา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. คัดเลือกผู้ชนะ การประมูล ๓ อันดับแรก เพื่อจะได้นำเสนอตัวอย่างอาหาร และเครื่องดื่มฯ ให้คณะกรรมการฯ คัดเลือกอีกครั้ง

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 2 (ห้องคหกรรม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน ดังนี้

 

Previous articleกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (รุ่นวัชรพัทธ์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565