ประกาศ เรื่อง การประมูลจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การประมูลจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีความประสงค์จะประมูลราคาจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้มีสิทธิเสนอราคาประมูลจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีอาชีพขายสินค้า ที่จะประมูลราคาดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
  เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประมูลราคาจำหน่ายไอศกรีมใน
  โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566
 1. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประมูล ราคารายอื่นที่เข้าประมูลราคา ให้แก่
  โรงเรียนสตรีศรีน่าน ณ วันประกาศประมูลราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลราคาจำหน่ายครั้งนี้ กำหนดยื่นชองประมูลราคาวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องพัสดุกลางโรงเรียนสตรีศรีน่าน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.
 2. ประกาศผลการประมูล ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องพัสดุกลางโรงเรียนสตรีศรีน่าน และเว็บไซต์ของโรงเรียน www.srinan.ac.th
 3. ทำสัญญาจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ภายใน 7 วัน ในวันที่ประกาศผลการประมูลผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลราคาได้ที่ห้องพัสดุกลางโรงเรียนสตรีศรีน่าน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054 710 373 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่องการประมูลจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสตรีศรีน่าน

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 43 วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566
Next articleประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566