ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566

ตามประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การประมูลการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสตรีศรีน่านประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องพัสดุกลาง ชั้น 2 อาคารสุริยานุสรณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ดังนั้น จึงขอประกาศผู้ชนะการประมูลฯ ดังกล่าว ได้แก่ นายรัชพงษ์ มหายศนันท์ และให้มาดำเนินการจัดทำสัญญาฯ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

หมายเหตุ คณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสตรีศรีน่าน พิจารณาเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามประกาศผลแล้วถือว่าเป็นการสิ้นสุดการดำเนินการ ผู้เสนอประมูล รับทราบผลและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของโรงเรียนโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566

Previous articleประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 44 วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566