ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน สาขาวิชาฟิสิกส์ , สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว และ สาขาวิชาภาษาเกาหลี  

       ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตราอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่  ศธ 014009/3876 ลงวันที่ 15  มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่29/2546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547

       จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน  ดังนี้

             1.สาขาวิชาฟิสิกส์  จำนวน 1 อัตรา

             2. สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว  จำนวน  1 อัตรา

             3.สาขาวิชาภาษาเกาหลี  จำนวน  1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

Previous articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานปกครอง จำนวน 1 อัตรา
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 46 วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566