ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนและเรียนชดเชย

ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนและเรียนชดเชย
เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยมีวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันทำการในช่วงวันหยุดข้างตันนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและความสัมพันธ์ในครอบครัว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแจ้งหยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566รวมเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 6 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และเปิดเรียนในวันพฤหัสดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้โรงเรียนได้กำหนดสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย Thailand Mathematics Contest (TMC) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2565
Next articleขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูจำนวน 7 ท่าน ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 (PA)