ประกาศ เรื่อง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชาการและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ปีการศึกษา 2567

…………………………………………………………………….

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษวิชาการและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 
Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 124 วันพุธที่ 18 มกราคม 2567
Next articleประมวลภาพการแข่งขันกรีฑามัธยมจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2566