ประกาศ เรื่อง การประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะประมูลการจัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม
ในโรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อสรรหาผู้จำหน่ายฯ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีตามระเบียบการปฏิบัติ และเงื่อนไข
การประมูล ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง การประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2567

 

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 138
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 139