ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2567
…………………………………………………..

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือกนักเรียนและรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย เตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวและค่าใช้จ่ายตามเอกสาร
ที่นักเรียนได้รับในวันรายงานตัว หากนักเรียนไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน

รายละเอียดตามไฟล์ประกาศแนบ

 

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 170
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 171