ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2567
…………………………………………………..

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น.ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย เตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวและค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่นักเรียนได้รับในวันรายงานตัว หากนักเรียนไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน

รายละเอียดไฟล์ประกาศแนบ

 

Previous articleประกาศ เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2567
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 172