กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

รงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในชื่องาน มุทิตาน้อมวันทาด้วยผูกพัน เพชรมณี..สตรีศรีน่าน 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน
มุทิตาจิตคุณ ครูเกษียณราชการเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน
– ผู้อำนวยการสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
– คุณครูพิกุลทัย ยอดบัว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– คุณครูทิวาพร รัตรเสถียร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
– นายอดิศักดิ์ เมฆะแสน พนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดกลาง
Previous articleการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู โรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
Next articleโรงเรียนสตรีศรีน่าน เข้าร่วมเวทีเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย