การอบรมโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นางกฤติยา ไชยเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการเตรียมพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต
โดยมีคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจาก จากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน มีนักเรียนจากโรงเรียนภาคเหนือตอนบน ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โรงเรียนนารีรัตน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนปัว และโรงเรียนสตรีศรีน่าน จำนวนทั้งสิ้น 34 คน เข้าร่วมในพิธีการเปิดอบรม ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 8 – 22 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการค่ายวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
https://www.facebook.com/posncomnan
Previous articleขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565
Next articleคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมต้อนรับ นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน