ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ Pre-TCAS ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ Pre-TCAS ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยจำแนกตามแผนการเรียนและรายวิชา ดังนี้

1. นักเรียนที่ได้ลำดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แผนการเรียนวิทย์-คณิต
2. นักเรียนที่ได้ลำดับคะแนนสูงสุด 3 วันดับแรก แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
3. นักเรียนที่ได้ลำดับคะแนนรวมสูงสุด แต่ละรายวิชา

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 7 วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
Next articleนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่