การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาให้การต้อนรับ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา รายงานภาพรวมของการจัดการศึกษาในรอบปีทีผ่านมา และกิจกรรมที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลังจากพบผู้บริหารในภาพรวมแล้ว ผู้ปกครองจะแยกพบครูที่ปรึกษาในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียน

Previous articleนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 8 วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565